ISO 22000:2018

ISO 22000:2018


ISO 22000 (GGYS) GI­DA GÜ­VEN­LİĞİ
YÖ­NE­TİM SİS­TEM­İ
 
Gı­da üre­ti­min­de gı­da gü­ven­li­ği, ürü­nü kul­la­nan tü­ke­ti­ci­nin mut­lak ta­le­bi­dir. Bu se­bep­le mut­lak ve değiş­mez bir ka­li­te pa­ra­met­re­si­dir. Bu­nu sağ­la­mak için Gı­da Gü­ven­li­ği Kont­rol Sis­te­mi ku­rul­mak zo­run­da­dır. An­cak bu du­rum­da ana­liz­ler ba­zen çok uzun, el­de edi­len ve­ri­ler ye­ter­siz ola­bi­lir. Bun­dan do­la­yı sis­te­min kul­la­nı­lı­şı zor ve­ya im­kan­sız ha­le ge­le­bi­lir. Bu­nun ya­nı sı­ra ürü­nün sa­de­ce çok kü­çük bir ora­nı­nın ana­liz edil­di­ği­ni dü­şü­nür­sek, tüm pro­ses aşama­la­rı­nı da­ha sis­te­ma­tik bir şe­kil­de ele alan ve ön­le­yi­ci bir yaklaşıma sa­hip bir me­to­da ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu gö­rü­rüz. Gı­da Gü­ven­li­ği Yö­ne­tim Sis­te­mi işte bu ih­ti­ya­ca ce­vap ve­ren bir sis­tem­dir.
   
NE­DEN  ISO 22000?
 
•   Muh­te­mel teh­li­ke­le­ri ön­le­ye­rek gü­ve­ni­lir gı­da üre­til­me­si ve müşteri­ye ulaşma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,
•   Ürün ka­yıp­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı,
•   Ma­li­yet­le­rin azal­tıl­ma­sı,
•   Et­kin bir oto-kont­rol sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,
•   Müşteri ta­le­bi ol­ma­sı,
•   Ti­ca­ret ko­lay­lı­ğı­nın sağ­lan­ma­sı,
•   Ya­sal mev­zu­ata uy­gun­lu­ğu­nun sağ­lan­ma­sı için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.
 

Akreditasyon No: AB-0136-YS

Sınıf-Kategori Açıklama


Gıda ve Yem İşleme-C
Gıda İmalatı

Perakende, Nakliye ve Depolama-G
Nakliye ve Depolama Hizmetlerinin Tedariği

Yardımcı Hizmetler-I
Gıda Ambalajı ve Ambalaj Malzemesinin Üretimi

Biyokimyasallar-K
(Biyo)kimyasalların Üretimi

Ayrıntılı Bilgi İçin Bize Ulaşın;
E-mail: [email protected]
Tel: 0 216 574 22 40
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?