X
 

TL.02 Ücretlendirme Talimatı R.01

1. AMAÇ

IQM Belgelendirme’ nin yönetim sistemleri belgelendirme hizmetlerinde ücretlerin belirlenmesini açıklamaktadır.

2. TANIMLAR

 

2.1. Başvuru ve Doküman İnceleme Ücreti
Başvuru işlemleri ve başvuru sırasında incelenmek üzere kuruluş tarafından verilen Kalite El Kitabı, prosedürler, başvuru formu gibi dokümanların, belge talep edilen referans standarda göre değerlendirilmesi amacıyla kuruluştan alınan ve hiçbir surette iade edilmeyen ücrettir
2.2. Belgelendirme Denetimi Ücreti
Hazırlanan denetim planına göre kuruluşta gerçekleştirilen belgelendirme denetimine ait ücrettir. Bu ücrete denetim görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak denetim görevlileri yol ve konaklama masrafları ilave edilir. Belgelendirme Denetimine ait Ücreti başvuru olumlu karşılanırsa kuruluşta gerçekleştirilecek incelemeden sonra kuruluşa belirtilen hesap numaralarına yatırılır.
2.3. Gözetim Denetim Ücreti
Belgeli kuruluşa, yıl içinde yapılacak gözetim denetimleri karşılığı olarak alınan ücrettir. Bu ücrete denetim görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak denetim görevlileri yol ve konaklama masrafları ilave edilir.
2.4.Takip Denetimi Ücreti
Belgelendirme ve gözetim denetimleri sırasında belirlenen uygunsuzlukların kuruluş tarafından düzeltilip düzeltilmediğini belirlemek amacıyla yapılan takip denetimi karşılığı alınan ücrettir. Bu ücrete denetim görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak denetim görevlileri yol ve konaklama masrafları ilave edilir.
2.5.Yıllık Belge Kullanım Ücreti
Belge kullanma karşılığı olarak her yıl için tahsil edilen ücrettir. Gözetim Denetimi neticesinde belgenin askıya alındığı durumlarda askı süresini kapsayan ay/aylar için bu ücret tahsil edilmez. Ancak faturası tahakkuk edilen yıllık belge kullanma ücretleri askı veya fesih durumlarında geri ödenmez.
2.6. Kapsam Genişletme Denetimi Ücreti:
Belgeli kuruluşun belge kapsamına yeni eklemek istediği yeni konular için yapılan kapsam genişletme denetimi karşılığında alınan ücrettir.
2.7.Adres Değişikliği Denetimi Ücreti:
Belgeli kuruluşun belge kapsamındaki faaliyetlerinin gerçekleştiği adreste değişiklik olması ve bu durumun proseslerini etkilediği durumlarda yapılan adres değişikliği denetimi karşılığında alınan ücrettir.

3.İLGİLİ DOKÜMANLAR
FR.03 Belgelendirme Teklifi

4. UYGULAMA
4.1 DENETİM ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ

Firma başvurusunun alınmasının ardından Planlama Sorumlusu tarafından “TL.03 Denetim Sürelerinin Belirlenmesi Talimatı” na uygun olarak denetim süresi hesaplanır. Tablo 1 de belirtilen denetçi a/g ücreti, başvuru ücreti ve yıllık belge kullanım ücreti hesaplanarak firma için belgelendirme ve gözetim ücretleri belirlenir ve FR.03 Belgelendirme Teklifi hazırlanır.
 •  
   
   
   
  Tablo 1: Teklif hazırlanmasında kullanılan a/g, belge kullanım ve başvuru ücretleri aşağıdaki gibidir.
  Ücretlendirme Belgelendirme
  Ücreti
  Gözetim Denetim
  Ücreti
  Yeniden Belgelendirme
  Ücreti
  Başvuru Ücreti 300 TL + KDV - -
  Yıllık belge kullanım ücreti  900 TL  + KDV  900 TL  + KDV  900 TL  + KDV
  Denetim ücreti  (1 adam/gün) 9001  850 TL + KDV  850 TL + KDV  850 TL + KDV
  14001  850 TL + KDV  850 TL + KDV  850 TL + KDV
  27001 1.250 TL + KDV 1.250 TL + KDV 1.250 TL + KDV
   
  Fiyat teklifleri belgenin geçerli olacağı üç yıl için verilir.
  Ek belge ve/veya belgede değişiklik ücreti 150 TL + KDV dir.
  Denetim ekibinin yol, konaklama vb. giderleri denetim ücretine dahil değildir.
  Müşteri talebi doğrultusunda fiyatlandırma döviz cinsinden yapılabilir.
  Fiyat, piyasa koşulları dikkate alınarak ±% 50 oranında eksiltme veya arttırma yapılabilir. Uygulanacak olan eksiltme veya arttırma oranına aşağıdaki değişken parametreler göz önünde bulundurularak karar verilir.
  • Yolda geçen süre
  • Denetimin tam gün olmamasına rağmen denetçiye tam gün ücreti ödenmesi
  • Kadrolu / yarı zamanlı denetçi kullanım farklılığı
  • Denetçi ücretleri arasındaki fark
  • Teknik Uzman kullanılma durumu
  • Teknik uzman ücretleri arasındaki fark
  • Komite üyeleri bütçeleri
  • Sektörler arasındaki ücret farklılıkları
  • Rekabet koşulları
  • Müşterinin faaliyet gösterdiği bölge koşulları

4.2 MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kuruluş bu talimat ekindeki çizelgelerde verilen ve yukarıda tanımlanan IQM Belgelendirme’ ye tahakkuk edilecek ücretleri, fatura edilmesini takip eden 15 gün içerisinde IQM Belgelendirme’ ye ödemekle yükümlüdür. Bu süre zarfında ödeme yapılmamışsa kanuni mevzuatlar uygulanır.

4.3. ÜCRETLERİN TAHAKKUK ESASLARI
Belgelendirme hizmeti ile ilgili olarak Yurtiçi alınacak müracaat ve doküman inceleme, belgelendirme denetimi, gözetim denetimi, takip denetimi ve yıllık belge kullanım ücretleri, IQM Belgelendirme’ tarafından tespit edilen miktar ve oranları kapsayan ücret çizelgelerine göre tahakkuk ettirilir. Bu çizelgelerde yapılan değişiklikler, değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olmak kaydıyla uygulamada değişiklik tarihi esas alınarak IQM Belgelendirme web sitesinde yayınlandığı gibi ayrıca belgeli kuruluşlara da tebliğ edilir.       

4.4. Ücretlerin kuruluşlara tahakkuku ve kuruluşun mali yükümlülükleri
Kuruluşa, yönetim sistemleri kapsamında IQM Belgelendirme ile FR.04 Belgelendirme Sözleşmesi’ni imzaladıktan sonra madde 4.1’ de belirtilen ücretler ilgili denetimler gerçekleştirildikçe tahakkuk ettirilir.
Ücretler, IQM Belgelendirme’ nin FR.03 Belgelendirme Teklifinde tanımlanan banka hesap numaralarına yatırılır.
  
4.5. ANLAŞMAZLIK 
 
IQM Belgelendirme tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinden yararlanan kuruluşlar bu talimat hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Anlaşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir IQM Belgelendirme’ Yönetimi Tablo 1’ de belirtilen ücretleri belirlemektedir.
IQM Belgelendirme’’ ye bu kapsamda başvuran kuruluşlar Tablo 1 de belirtilen ücretlere göre ödeme yapacaktır.

 
REVİZYON BİLGİLERİ
Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması
00  -- İlk yayın
01 18.08.2017 Belgelendirme Ücreti 750 TL olarak güncellendi.
02 19.07.2019 Belgelendirme Ücreti güncellendi.
     
 
Dok. No:TL.02 Yay. Tar. 07.04.2016 Rev.02 Rev. Tar. 19.07.2019